Tellen en vertellen (deel 2)

Mijn tweede verbazingmoment gaat over het door ons ontwikkelde certificaat en de inpassing hiervan binnen de accountantsregels. Alle klanten vanManifesto, zowel klanten die onder als ook boven de wettelijke controlegrens vallen, krijgen bij ons jaarlijks een certificaat. Waarbij ze door een externe audit only partij zijn getoetst.

Het certificaat is een weerslag van de parameters die opgenomen zijn in het persoonlijk scorebord. Het scorebord dat real time inzicht geeft in de ontwikkeling van de ondernemer richting zijn persoonlijke en zakelijke doelen. Het geeft bijvoorbeeld aan hoe de ondernemer zijn/haar onderneming leidt, met klanten omgaat, medewerkers aanstuurt en samenwerkt met je partners. Hoe maatschappelijk verantwoord de onderneming is.

Hoe gaat het in zijn werk? Eén keer per jaar neemt de onafhankelijke externe accountant deel aan een gesprek met de ondernemer. Daarnaast krijgt de externe accountant inzicht in het klantendossier (inclusief gespreksverslagen). Op deze manier kan de externe accountant (jaarlijks) een certificaat afgeven. Voor ondernemers geeft het certificaat een grote toegevoegde waarde. Immers zij krijgen te zien hoe zij zich het afgelopen jaar hebben ontwikkeld. Zowel richting hun persoonlijke als hun zakelijke doelen. En bovendien wordt de risico’s van hun onderneming beschreven.

De toegevoegde waarde gaat nog verder. Als de ondernemer het certificaat aan de bank of verzekeringsmaatschappij overhandigt, zou dit kunnen leiden tot lagere rente en premies. Immers die instanties krijgen dan veel beter inzicht in het totale functioneren van de ondernemer.

Naar mijn mening past een certificaat als deze prima onder het streven van de NBA om assurance meer op maat te maken. Maar ja denkt de NBA er zelf ook zo over? Om hier duidelijkheid over te verkrijgen is ons certificaat aan de NBA voorgelegd met de vraag welk opdrachttype bij ons certificaat past? Na eerst geruime tijd geen antwoord te krijgen, kwam uiteindelijk het volgende teleurstellende antwoord: ‘Na intern overleg hebben wij echter besloten onder verwijzing naar de algemene voorwaarden deze vraag niet in behandeling te nemen. Deze casus is zodanig specifiek dat wij dit hebben besloten.’

Om toch duidelijkheid te verkrijgen hierover, wend ik mij tot de lezers van Accountancy Vanmorgen. Hoe zou ons certificaat binnen de accountantsregels getypeerd kunnen worden? Als vormvrije opdracht met kwalificatie en handtekening plus een korte toelichting? Of is het een assurance opdracht? Of…?

Zouden jullie me willen helpen bij het antwoord geven op deze vragen? En het hiermee veranderen van de branche? Het vak weer meer aanzien te geven? Heb je adviezen voor me? Inzichten van binnenuit? Ik zie je inspirerende reactie graag tegemoet.

Met Manifesto is het onze ambitie om een nieuwe, landelijke keten van accountants en business coaches voor het MKB op te zetten. Binnenkort opent de pilot-vestiging haar deuren in Amsterdam. Over een paar jaar zullen we in iedere grote stad in Nederland te vinden zijn.

We zijn niet voor niets een coöperatie, waar de leden, de klanten, het voor het zeggen hebben. Elke nieuwe klant krijgt een door een accountant ondertekend manifest, waarin deze belooft dat alles wat we voor de ondernemer doen, elk advies dat hij/zij zal geven, in het belang van de ondernemer en de onderneming is.